success2star.com
Select Language
ภาษาไทยEnglish
         
  ระเบียบการ

1. นโยบาย

1.1 เพื่อให้บริการดูแลเด็กแทนผู้ปกครอง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัย
1.2 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเหมาะสมแก่วัยวุฒิ และปรับตัวเข้ากับสังคม
1.3 เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กและการบริโภคอย่างเหมาะสมแก่วัย

2. หลักเกณฑ์การรับเด็ก

2.1 รับเด็กตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
2.2 สุขภาพแข็งแรง
2.3 รับดูแลไป-กลับ วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยรับเด็กตั้งแต่เวลา 7.30 - 17.00 น.
2.4 รับดูแลในช่วงวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ เวลา 7.30 - 17.00 น. (โดยคิดค่าธรรมเนียมพิเศษ)
2.5 รับดูแลพิเศษหลังช่วงเวลาปกติ (17.00 น.) แต่ไม่เกิน 21.30 น. (โดยคิดค่าธรรมเนียมพิเศษ)
2.6 บิดา มารดาหรือผู้ปกครองจะต้องมาสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัคร

3. หลักฐานการสมัคร

3.1 สำเนาสูติบัตรของเด็ก
3.2 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และผู้ปกครอง
3.3 สำเนาบัตรประชาชน หรือ Passport หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการของบิดา มารดา
และผู้ปกครอง
3.4 รูปถ่ายเด็ก บิดา มารดา และผู้ปกครอง ท่านละ 2 ใบ

4. สิ่งที่ผู้ปกครองต้องจัดเตรียมมา

4.1 เสื้อผ้าสำรอง 2 ชุด (ชุดกิจกรรม , ชุดนอน)
4.2 ขวดนม 3 ใบ
4.3 นมผง 1 กระป๋อง หรือตวงตามขนาดที่ใช้ส่งให้ทุกเช้า
4.4 ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 2 ชิ้นต่อวัน
4.5 ผ้าเช็ดตัว 1 ผืน (ส่งกลับทุกวันศุกร์)
**** กรุณาปักชื่อเด็กที่ของใช้ทุกชิ้น ****

5. การชำระเงิน

5.1 กรุณาชำระค่าบริการ 2 เดือน รวมทั้งค่าแรกเข้าในครั้งแรกที่สมัคร
5.2 กรุณาชำระค่าบริการทุก 2 เดือน และจ่ายล่วงหน้าก่อนวันถึงวันครบกำหนด 15 วัน
(ฝ่ายธุรการจะแจ้งท่านให้ทราบก่อนล่วงหน้า)
5.3 ชำระเป็นเงินสดที่ทางเจ้าหน้าที่การเงิน

6. อัตราค่าบริการ

ค่าบริการแบ่งตามสัดส่วนครูต่อเด็กดังนี้
- ครู 1 คน ต่อเด็ก 4 คน (อายุ 1-2 ปี) 8,000 บาท/เดือน
- ครู 1 คน ต่อเด็ก 5 คน (อายุ 2 ปีขึ้นไป) 7,500 บาท/เดือน
- ค่าแรกเข้า
3,500 บาท/เดือน
**** โดยจะรวมชุดพละ Yiemnuch Daycare จำนวน 2 ชุด และปลอกหมอน ผ้าปู ที่นอน ถุงย่าม อย่างละ 1 ชุด ****

7. บริการที่จัดให้

7.1 - อาหารว่างและนม 2 มื้อ (10.00 น. , 15.00 น.)
* นมที่บริการให้เป็นนม Dumex dugro 1 plus หรือ Alacta NF 1 plus สำหรับเด็กอายุ 1-2 ปี *
เสริมด้วยนมจากโรงนมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป- อาหารกลางวันและผลไม้
7.2 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการโดยใช้หลัก Play & Learn และโครงการ Project Approach โดยมีกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อ มัดใหญ่และมัดเล็ก มุมส่งเสริมประสบการณ์
7.3 เล่นและทำความคุ้นเคยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัยจากต่างประเทศ จากประเทศเจ้าของภาษา
7.4 ระบบกล้อง CCTV ซึ่งผู้ปกครองสามารถเห็น บุตร ธิดา ได้จากทาง Internet
7.5 กรณีเด็กได้เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ Yiemnuch Daycare จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ จะจัดส่งโรงพยาบาลคู่สัญญาและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ

8. การรับ - ส่งเด็ก

8.1 รับส่งเด็กตั้งแต่ 7.30 - 17.00 น. หากผู้ปกครองมีความประสงค์รับเด็กเกินเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ในการดูแล และทาง Yiemnuch Daycare ขอคิดค่าบริการเพิ่มชั่วโมงละ 200 บาท
8.2 กรณีรับเด็ก ผู้ปกครองจะต้องมารับด้วยตนเองและต้องลงนามในสมุดรับ-ส่งเด็กทุกครั้ง หรือต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีให้บุคคลอื่นมารับแทน

9. ข้อมูลส่วนตัว สุขภาพ และครอบครัว

ผู้ปกครองจะต้องกรอกประวัติเบื้องต้นให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อกรณีให้บุคคลอื่นมารับแทน

10.ข้อมูลประจำวัน

Yiemnuch Daycare จะจัดส่งแบบบันทึกข้อมูลประจำวันให้ผู้ปกครองทราบทุกวันและมีสมุดสื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับครู
 

Who's Online

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
 
 
เยี่ยมนุช เดย์แคร์ | Yiemnuch Daycare
สาขา MRT Thailand Cultural Center Station Exit 2 | โทร 02-245-0723-4 | Fax 02-245-0724 ต่อ 22
website : www.yiemnuchdaycare.com | E-mail: play_learn@yiemnuchdaycare.com
ลิขสิทธิ์ © 2012 YiemNuchDayCare.com. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด. | Joomla Template by Thaismartweb.com